Terma & Syarat Promosi

Gambaran keseluruhan 
Laman web ini, MyCookingStory dikendalikan oleh Promo Partners Sdn Bhd. Sepanjang laman web ini, terma "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada MyCookingStory. MyCookingStory menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, yang disyarahkan atas penerimaan anda terhadap semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawat laman web kami dan / atau membeli sesuatu daripada kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("Terma Perkhidmatan", "Terma"), termasuk terma dan syarat dan dasar tambahan yang dirujuk di sini dan/atau tersedia oleh hiperpautan. Terma Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web ini, termasuk tanpa had pengguna yang menjadi pelayar, vendor, pelanggan, peniaga, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan mana-mana perkhidmatan. Jika Terma Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad secara nyata kepada Terma Perkhidmatan ini.

Sebarang ciri atau alat baru yang ditambah ke kedai semasa juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemaskini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Terma Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan/atau perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan anda atau akses ke laman web berikutan pengisaran sebarang perubahan merupakan penerimaan perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan Shopify Inc. Mereka menyediakan kami dengan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

SEKSYEN 1 - TERMA KEDAI DALAM TALIAN 
Dengan bersetuju dengan Terma Perkhidmatan ini, anda mewakili bahawa anda berumur sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah kediaman anda, atau anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberi kami persetujuan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan atau mungkin anda, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Anda tidak boleh menghantar apa-apa cacing atau virus atau apa-apa kod yang bersifat merosakkan.

Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Terma akan menyebabkan penamatan Perkhidmatan anda serta-merta.

SEKSYEN 2 - SYARAT AM 
Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja atas sebarang sebab pada bila-bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal menyambungkan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak menghasilkan semula, membuat pendua, menyalin, menjual, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau sebarang hubungan di laman web di mana perkhidmatan disediakan, tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini.

SEKSYEN 3 - KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT 
Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat,mplete atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh dipercayai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Sebarang p bergantung kepada bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak semasa dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah suai kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan ke laman web kami.

SEKSYEN 4 - PENGUBAHSUAIAN KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA 
Harga untuk produk kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubahsuai atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penamatan Perkhidmatan.

SEKSYEN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan) 
Produk atau perkhidmatan tertentu boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui laman web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti yang terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran hanya mengikut Dasar Pulangan kami.

Kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan dengan tepat kemungkinan warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda sebarang warna akan tepat.

Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengehadkan penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, rantau geografi atau bidang kuasa. Kami boleh melaksanakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk mengehadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua penerangan mengenai harga produk atau produk adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara tunggal kami. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.

Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau sebarang kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

SEKSYEN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT PENGEBILAN DAN AKAUN 
Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda letakkan dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara tunggal kami, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli bagi setiap orang, bagi setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan/atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan/atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin cuba memaklumkan anda dengan menghubungi e-mel dan/atau alamat pengebilan/nombor telefon yang disediakan pada masa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam pertimbangan tunggal kami, kelihatan diletakkan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk menyediakan maklumat semasa, lengkap dan tepat dan akaun untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemas kini akaun anda dengan segera dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit anda dan tarikh luput, supaya kami dapat melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda mengikut keperluan.

Untuk maklumat lanjut, sila semak Dasar Pulangan kami.

SEKSYEN 7 - ALAT PILIHAN 
Kami mungkin menyediakan anda dengan akses kepada alat pihak ketiga di mana kami tidak memantau atau mempunyai sebarang kawalan atau input.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat tersebut "seperti"d "seperti yang tersedia" tanpa sebarang waranti, perwakilan atau syarat dalam apa jua bentuk dan tanpa sebarang sokongan. Kami tidak akan mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.

Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dan meluluskan terma-terma di mana alat disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan.

Kami juga mungkin, pada masa akan datang, menawarkan perkhidmatan dan /atau ciri baru melalui laman web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Ciri-ciri baru dan/atau perkhidmatan tersebut juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan ini.

SEKSYEN 8 - PAUTAN PIHAK KETIGA 
Kandungan, produk dan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan-bahan daripada pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk mana-mana bahan atau laman web pihak ketiga, atau untuk sebarang bahan, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga yang lain.

Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kemudaratan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau sebarang transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahaminya sebelum anda terlibat dalam sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk pihak ketiga perlu ditujukan kepada pihak ketiga.

SEKSYEN 9 - KOMEN PENGGUNA, MAKLUM BALAS DAN PENYERAHAN LAIN 
Jika, atas permintaan kami, anda menghantar penyerahan khusus tertentu (contohnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan daripada kami, anda menghantar idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, mengedar, menterjemah dan sebaliknya menggunakan dalam mana-mana medium apa-apa komen yang anda kemukakan kepada kami. Kami dan tidak akan bertanggungjawab (1) untuk mengekalkan sebarang komen dengan yakin; (2) membayar pampasan bagi apa-apa komen; atau (3) untuk membalas sebarang komen.
Kami mungkin, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk, memantau, mengedit atau mengalih keluar kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara mutlak kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung, mengancam, memfitnah, lucah, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan atau melanggar mana-mana harta intelektual atau Terma Perkhidmatan ini.

Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, personaliti atau hak peribadi atau proprietari lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan fitnah atau sebaliknya menyalahi undang-undang, kesat atau lucah, atau mengandungi sebarang virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh menjejaskan operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain daripada diri sendiri, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal-usul mana-mana komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung liabiliti untuk sebarang komen yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

SEKSYEN 10 - MAKLUMAT PERIBADI 
Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami.

SEKSYEN 11 - KESILAPAN, KETIDAKTEPATAN DAN KETINGGALAN 
Kadang-kadang terdapat maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang may berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika sebarang maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda menyerahkan pesanan anda).
Kami tidak upaya untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa batasan, maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada tarikh pengemaskinian atau segar semula yang ditentukan digunakan dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, perlu diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan telah diubahsuai atau dikemaskini.

SEKSYEN 12 - KEGUNAAN LARANGAN 
Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan laman web ini atau kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk mendapatkan orang lain untuk melaksanakan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana peraturan antarabangsa, persekutuan, wilayah atau negeri, kaedah-kaedah, undang-undang, atau ordinan tempatan; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelektual kami atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, memudaratkan, memfitnah, fitnah, perkecilan, menakut-nakutkan, atau mendkriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal negara, atau hilang upaya; (f) untuk mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat lain yang akan atau boleh digunakan dalam apa jua cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, phish, pharm, preteks, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) bagi apa-apa maksud lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana laman web yang berkaitan kerana melanggar mana-mana kegunaan yang dilarang.

SEKSYEN 13 - PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI 
Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.

Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan adalah tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengalih keluar perkhidmatan untuk tempoh masa yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan, atau kebolehupayaan anda untuk menggunakan, perkhidmatan ini adalah atas risiko tunggal anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan ini adalah (kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) dengan syarat 'seperti adanya' dan 'seperti yang tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang perwakilan, waranti atau syarat apa-apa jenis, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk semua waranti atau syarat kebolehdagangan tersirat, kualiti yang boleh didagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk, dan bukan pelanggaran.

Dalam apa jua keadaan, MyCookingStory, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen kami, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, khas, atau berbangkit dalam apa jua bentuk, termasuk, tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau apa-apa kerosakan yang serupa, sama ada , liabiliti ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada penggunaan mana-mana perkhidmatan oleh anda atau mana-mana produk yang diambil menggunakan perkhidmatan ini, atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan anda atau mana-mana product, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan, walaupun jika dinasihatkan tentang kemungkinan mereka. Kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau bersamai-ramai, di negeri atau bidang kuasa tersebut, liabiliti kami akan dihadkan setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

SEKSYEN 14 - TANGGUNG RUGI 
Anda bersetuju untuk mengindemnasi, mempertahankan dan memegang MyCookingStory yang tidak berbahaya dan ibu bapa kami, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja, tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh atau yang timbul daripada pelanggaran Terma Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka masukkan dengan merujuk , atau pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

SEKSYEN 15 - KETERUKAN 
Sekiranya mana-mana peruntukan Terma Perkhidmatan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan sedemikian tetap akan dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap teruk daripada Terma Perkhidmatan ini, penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang lain.

SEKSYEN 16 - PENAMATAN 
Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan bertahan daripada penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.
Terma Perkhidmatan ini berkuatkuasa melainkan dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memaklumkan kepada kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.
Jika dalam penghakiman tunggal kami gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal bertanggungjawab ke atas semua amaun yang perlu dibayar sehingga dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau dengan itu boleh menafikan anda mengakses Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

SEKSYEN 17 - KESELURUHAN PERJANJIAN 
Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.

Terma Perkhidmatan ini dan apa-apa dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan mana-mana perjanjian, komunikasi dan cadangan terdahulu atau kontemporari, sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada , sebarang versi terdahulu Terma Perkhidmatan).

Sebarang kekaburan dalam tafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubalan.

SEKSYEN 18 - UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR 
Terma Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan di mana kami menyediakan Perkhidmatan kepada anda akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.

SEKSYEN 19 - PERUBAHAN KEPADA TERMA PERKHIDMATAN 
Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara tunggal kami, untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Terma Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau capaian anda yang berterusan kepada laman web kami atau Perkhidmatan berikutan pengisaran sebarang perubahan kepada Terma Perkhidmatan ini merupakan penerimaan perubahan tersebut.

SEKSYEN 20 - MAKLUMAT HUBUNGAN 
Soalan mengenai Terma Perkhidmatan perlu dihantar kepada kami di help@mycookingstory.com.